1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Sisustusterapiaa ja sen kotipaikka on Espoo.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatuYhdistyksen tarkoitus on yhdistää sisustuksen, muotoilun, arkkitehtuurin ja rakennus- sekä viherrakennusalan alan ammattilaisia sekä ansioituneita harrastajia, sekä lisätä yleistä tietämystä, kiinnostusta ja arvostusta ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalaa kohtaan.
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
  1. järjestää valtakunnallisesti koulutuksia, kursseja, tapahtumia, ekskursioita, illanviettoja sekä muuta alaan liittyvää toimintaa, joko itsenäisesti tai yhdessä muiden tahojen kanssa voittoa tuottamatta.
  2. Selvittää ja seuraa kaikkea sisustukseen, muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviä kysymyksiä.
   Harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.
 4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
  1. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
  2. järjestää erilaisia alaan liittyviä tapahtumia
  3. Harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.
 5. JäsenetYhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä eri ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan ammattilaiset sekä harrastajat, jotka ovat osoittaneet vahvaa kiinnostusta ja/tai osaamista alaa kohtaan. Jäsenen on myös hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt sekä sitouduttava maksamaan vuosikokouksessa määrätty jäsenmaksu.

  Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi henkilöitä, yrityksiä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa tai kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 6. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 7. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
 8. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja lisäksi 3-7 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 10. Tilikausi ja toiminnantarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosiTilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tule antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 11. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 12. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 13. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös/toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä
  8. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiatMikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
  11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
   Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.